JRL Koerier is hét transportbedrijf gespecialiseerd in het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR). ADR staat voor “Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route”. Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Het ADR komt tot stand onder supervisie van de Verenigde Naties. Het ADR omvat eisen over o.a.:

  • Criteria voor gevaarsindeling gevaarlijke goederen.
  • Vervoersvoorwaarden.
  • Verpakkingen en tanks.
  • Procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie.

Volgens het ADR moeten gevaarlijke stoffen en goederen worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen. De indeling is de basis voor de vervoersvoorwaarden. Criteria voor het ADR indeling zijn gebaseerd op het Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals (GHS). Deze criteria worden behalve voor vervoer, ook gebruikt voor productie, opslag en gebruik.

JRL Koerier voert ADR opdrachten uit door heel Europa en is gecertificeerd voor alle transportklassen, te weten:

ADR klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen

ADR klasse 2: De gassen

ADR klasse 3: Brandbare vloeistoffen (Vlampunt < 60°C)

ADR klasse 4: Brandbare vaste stoffen

ADR klasse 5: Oxiderende stoffen

ADR klasse 6: Giftige en infectueuze stoffen

ADR klasse 7: Radioactieve stoffen

ADR klasse 8: Bijtende stoffen

ADR klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen