Algemene voorwaarden JRL Koerier te Assen.

Artikel 1: definities

1. AVC : algemene vervoerscondities 1983, zoals laatstelijk vastgesteld door de stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

 1. CMR: verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Geneve 1956)
 2. Koerier: degene die zich jegens de afzender heeft verbonden zo spoedig mogelijk een zending te vervoeren en aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip dan wel de aflevertermijn waarop de zending in ieder geval moet worden afgeleverd, bij de opdracht wordt overeengekomen.
 3. Zending: een zaak dan wel het geheel van zaken dat gelijktijdig vervoerd wordt en bestemd is voor een ontvanger.
 4. Afzender: de contractuele wederpartij van de koerier.
 5. Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner dan wel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres aan wie de koerier de zending dient af te leveren.
 6. Overmacht: een omstandigheid die een zorgvuldig koerier niet heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een koerier de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

Artikel 2: werkingssfeer

 1. Op binnenlandse koeriersdiensten zijn naast deze voorwaarden de AVC van toepassing voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.
 2. Op grensoverschrijdende koeriersdiensten is van toepassing het CMR, alsmede de met het CMR niet strijdige bepalingen uit deze voorwaarden.

Artikel 3: verplichting van de koerier

 1. De koerier is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst te nemen.
 2. Indien de koerier niet voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting heeft de afzender het recht, onverminderd zijn recht schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen.
 3. De koerier is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen de overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.
 4. Artikel 16 AVC inzake vertraging is niet van toepassing.

Artikel 4: verplichting van de afzender

 1. De afzender is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke voor de aflevering van de goederen moeten worden vervuld, de nodige bescheiden bij de vrachtbrief te voegen en ter beschikking van de koerier te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.

Artikel 5: aansprakelijkheid van de koerier

Zending beschadigd doch inhoud nog bruikbaar.

 1. Indien de door de koerier ontvangen zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waar het voor was bestemd , is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending zelve te vergoeden tot maximaal € 455,= per zending.

Zending beschadigd en inhoud niet meer bruikbaar of zending manco.

 1. Indien de door de koerier ontvangen zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de zending heeft ontvangen, ten gevolge waarvan de inhoud van de zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de koerier, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden.
 2. Voor de schade aan de zending zelve maximaal € 455,= per zending.
 3. Voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal twee maal de vracht.

Tevens is de overeengekomen vracht niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd.

Vertraging

 1. Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip dan wel na afloop van de overeengekomen termijn is, behoudens overmacht, de overeengekomen vrachtprijs niet verschuldigd. Reeds voldane vracht dient als onverschuldigd betaald te worden gerestitueerd. Indien de afzender en/of de geadresseerde ten gevolge daarvan schade, niet zijnde schade aan de zending, heeft geleden, is de koerier gehouden die schade te vergoeden tot een maximum van tweemaal de overeengekomen vracht. Indien de zending tevens beschadigd is, is de koerier, behoudens overmacht, bovendien aansprakelijk voor schade aan de zending zelve tot maximaal € 455,= per zending.
 2. De last, zijn schade te bewijzen, rust op de afzender en/of geadresseerde.
 3. Bij de toepassing van lid 3 van dit artikel komt de koerier een beroep op overmacht niet toe bij:
 4. Lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de bestuurder van het voertuig.
 5. De ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de koerier zich bedient.
 6. Voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.
 7. Bij grensoverschrijdend vervoer is artikel 5 niet van toepassing.

Artikel 6: annulering

 1. JRL Koerier is gerechtigd om wegens bijzondere omstandigheden te hare beoordeling de opdrachten te annuleren. JRL Koerier is alsdan gehouden tijdig de Opdrachtgever gemotiveerd mee te delen om welke redenen de werkzaamheden geen doorgang kunnen vinden.
 2. Naast de gevallen omschreven in de wet kan een overeenkomst door elk van de partijen tussentijds worden stopgezet. Indien er sprake is van faillissement (of aanvraag van faillissement door de desbetreffende partij zelf), of in geval van (aanvraag van) surseance van betaling van één der partijen, beëindiging van de activiteiten of in geval van verhuizing van de onderneming van de Opdrachtgever, alsmede bij de Brengservice: in geval van beëindiging van het postbusnummer of antwoordnummer overeenkomst.

Artikel 7: betalingen

 1. Facturering van de door de Opdrachtgever breng- en/of haalservice verschuldigde bedragen geschiedt een maal per week. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de betaling van breng- en/of haalservice. Betaling van gefactureerde bedragen zal geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan JRL Koerier vanaf de vervaldatum aanspraak kan maken op betaling van de wettelijke rente en – ingeval van incassomaatregelen – op de gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso kosten, welke tenminste 15% zullen bedragen van het factuurbedrag. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door JRL Koerier te zijner laste uitgebrachte factuur, dient hij dat binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan JRL Koerier onder opgave van redenen kenbaar te maken.
 2. Betaling dient te geschieden in Euro’s.
 3. Betaling door JRL Koerier geschied telkens uiterlijk 30 dagen na ontvangst en akkoordbevinding van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8: overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van JRL Koerier onafhankelijke c.q. onoverzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van JRL Koerier kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, transportmoeilijkheden, ongevallen, bedrijfsstoringen, brand, overheidsmaatregelen, stroomstoring, oproer, sabotage, molest, overstromingen, file en dergelijke.
 2. Indien er naar oordeel van JRL Koerier de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft JRL Koerier het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer zal voordoen.
 3. Is naar het oordeel van JRL Koerier de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. JRL Koerier behoudt zich het recht voor wanneer de overmacht van blijvende aard is tot beëindiging van de overeenkomst over te gaan.
 4. JRL Koerier is nimmer aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade indien JRL Koerier niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan de verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen wegens overmacht.
 5. Na annulering van de overeenkomst heeft JRL Koerier het recht op vergoeding van de door JRL Koerier gemaakte kosten en uitgevoerde werkzaamheden voor zover de opdrachtgever daardoor is gebaat met een minimumbedrag van € 25,00.

Artikel 9: reclames

 1. Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen voor zover deze binnen 7 werkdagen na levering van de betreffende dienst aan JRL Koerier schriftelijk zijn bericht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.
 2. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde en de factuur te hebben aanvaard en dientengevolge de vordering van JRL Koerier te hebben erkend. Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens JRL Koerier. Indien de reclame gegrond bevonden wordt door JRL Koerier is JRL Koerier uitsluitend verplicht de door JRL Koerier vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf betreffen te vergoeden.

Artikel 10: prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn steeds exclusief BTW en Dieseltoeslag en indien van toepassing ook exclusief tol, veer- en pontkosten en wachtgelden..

Toelichting:

Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid van de koerier ten opzichte van de aansprakelijkheid neergelegd in Boek 8: 1102 nieuw burgerlijk Wetboek. Op grond van dit artikel is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig tenzij artikel 5 van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoersovereenkomst bevat, wordt vastgelegd. Dat afzonderlijk geschrift bij uitstek is de vrachtbrief.

Het vervoer geschiedt op de door de stichting vervoeradres ter griffie v.d. arr. Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde Algemene Voorwaarden koeriersdiensten “laatste” versie’.

Deze voorwaarden zijn van kracht op JRL Koerier , dan wel door een door JRL Koerier aangesteld persoon/vervoerder.

Betaling van de factuur dient binnen 15 dagen na factuurdatum te geschieden.

JRL Koerier

Jan & Rika Veenstra

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren en om je relevante aanbiedingen te kunnnen doen. Door op knop "doorgaan" te klikken, ga je hiermee akkoord. View more
Cookies settings
Doorgaan
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
JRL Koerier hecht er grote waarde aan dat zorgvuldig met Persoonsgegevens wordt omgegaan. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: ‘AVG’) zijn uitgangspunten en waarborgen neergelegd ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens. In dit privacyreglement zijn deze wettelijke normen nader uitgewerkt en wordt uitleg gegeven over de werkwijze die JRL Koerier als Verwerkingsverantwoordelijke hanteert met betrekking tot het Verwerken van Persoonsgegevens. Contactgegevens Verwerkingsverantwoordelijke:
JRL Koerier
Opaalstoep 51
9403 SK  Assen
jan@jrlkoerier.nl
www.jrlkoerier.nl
Kamer van Koophandelnummer: 64568733
  Download hier ons : Privacyreglement JRL Koerier & Bezorgservice 14 juli 2018                                                         
Save settings
Cookies settings